บริการประชาชน
น้องปูแป้ง
05.36
น้องปูแป้ง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วย ถามน้องปูแป้งมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้น้าา
05.36
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ส่งเสริม พัฒนาองค์กร และท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาส่งเสริม สนง.ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายรัฐ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี สนง. เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่าง อปท.และส่วนราชการอื่น
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร สนง.ให้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ สนง.และระบบการติดตามประเมินผลการบริการสาธารณะของ อปท.ให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ส่งเสริมให้บุคลากร สนง. และ อปท. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่าง อปท.โดยมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด
7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท.ให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
8. ส่งเสริมให้ อปท.สร้างระบบชุมชน ให้ประชาชนชนสามารถบริหารการจัดการและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์หลัก คือ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของ อปท.
2.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และชุมชนเข้มแข็ง