บุคลากร

คณะผู้บริหาร (0 ท่าน)
ฝ่ายบริหารทั่วไป (4 ท่าน)
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (6 ท่าน)
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (8 ท่าน)
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ (6 ท่าน)
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ (5 ท่าน)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (17 ท่าน)