บริการประชาชน
น้องปูแป้ง
05.34
น้องปูแป้ง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วย ถามน้องปูแป้งมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้น้าา
05.34
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
กระดานสนทนา

ขออนุญาต ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม

โพสต์เมื่อ: 25 เมษายน 2560 13:31 น.

ด้วย ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม ไม่ได้ประชุม ก.อบต. ติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วครับ ร่วม 4-5 เดือนแล้ว โดยอ้างว่าไม่มีคณะกรรมการสายผู้ทรงคุณวุฒิ การอ้างเหตุดังกล่าวเป็นเหตุให้ ก.อบต.ประชุมไม่ได้จริงหรือครับ 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 7 วรรคสาม "ในระหว่างที่ยังไม่ได้คัดเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป" 2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 10 วรรคแรก "การประชุมของกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม" 3. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ร.บ.ดังกล่าว มาตรา 25 กำหนดให้ นำมาตรา 7 และมาตรา 10 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ***การบริหารงานส่วนบุคคลใน อบต.แต่ล่ะแห่ง มีความจำเป็นต้องใช้มติของ ก.อบต. เพื่อขับเคลือนในการบริหารงานราชการ แต่ ก.อบต.ไม่ได้ประชุมเพื่อมีมติตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน เป็นเหตุให้ส่วนราชการเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลได้ **ไม่ทราบว่าภายใน ก.อบต.มีปัญหาเรื่องใด จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าหากคณะกรรมการที่จะเข้าประชุมได้มีอยู่เกินกึ่่งหนึ่งก็น่าจะปฎิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย ***เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส่วนราชการ ขอความกรุณาท่านผู้ใหญ่ใน ก.อบต.ได้โปรดตัดสินใจแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยครับ ขอบพระคุณครับ ปล.กระผมขออภัยหากใช้ถ้อยคำไม่สุภาพครับ (กระผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จำเป็นต้องรอมติ ก.อบต.ครับ)

keng kunkeng2558@gmail.com 61.7.131.xxx

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 2 พฤษภาคม 2560 10:58 น.

ตอบ : เนื่องจากในขณะนี้ สถจ.ได้หารือในประเด็นนี้ไปยัง ก.กลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ผลเป็นประการใดจะรายงานความคืบหน้าให้ทุกท่านได้รับทราบโดยเร่งด่วนต่อไป

admin mkm@dla.go.th 1.1.142.xx

แสดงความคิดเห็น